Some of the Quality & Prestigious Publications (1970 – 2018)

1970 Pach Thor Purush Dr. M. S. Gosavi
1975 Bhagwat Dharmachi Mangal Prabhat Dr. H. V. Inamdar
1978 Nashik District Agro-Industrial Survey Dr. M. S. Gosavi
1982 Varnatmak Bhasha Vidnyan Swarup Ani Paddhati Dr. Anjali Soman &
Dr. Kalyan Kale
1983 Prin. T. A. Kulkarni Charitra Ani Athavani Prin. N. G. Joshi
1983 Namdar G. K. Gokhale Jeevan Parichaya Dr. T. K. Tope
1984 Keynes : His Relevance Today Dr. M. S. Gosavi
1986 Prabodhanche Pravakte Prof. G. B. Sardar Dr. Smt. S. M. Gosavi
1986 Business Education & Entrepreneurship Development Dr. M. S. Gosavi
1987 Adhunik Bharatachya Nirmitit Shikshakanche Yogdan Swami Ranganathannanda
Dr. M. S. Gosavi
1988 Achieving Excellence Dr. M. S. Gosavi
1988 Parampara Ani Parivartan Dr. M. S. Gosavi &
Prof. V. Chaughule
1988 Vedic Mathematics Prin. V. G. Oke
1990 Adhunik Bharatiya Tatvadnyan Dr. H. V. Inamdar
Dr. M. S. Gosavi
1991 Sahitya Ani Samaj Dr. Smt. S. M. Gosavi

Dr. Vilas Khole

1993 Vaidicam Ganitam Prof. V. G. Oke
1993 Nyaynisthecha Nandadeep Justice B. N. Deshmukh
1995 Swayamprakash (Pioneer) Prin. S. B. Pandit
1999 Swayamprakash (Special Issue) Dr. M. S. Gosavi
2011 Gandhiji Ek Vyakti Ki Vichar Prin. S. B. Pandit
2012 Swayamprerna Dr. Mrs. D. P. Deshpande
Dr. Mrs. Kavita Patil
2013 Yugapravartak Namdar Gokhale Shri. Nimbaji Pawar
Sir Dr. M. S. Gosavi
2013 Herbal ‘Cure’ for Jaundice & Beyond Dr. Hemant Vinze
2014 Bhartiya Swatantryache Adya Shilpkar : Namdar Gopalk Krishna Gokhale Prin. S. B. Pandit
2015 / 2018 ZENITH – Profile of Colleges Sir Dr. M. S. Gosavi
Dr. Mrs. D. P. Deshpande
2015 / 2018 GALLANT – Profile of Schools Sir Dr. M. S. Gosavi
Dr. Mrs. D. P. Deshpande
2017 Nibodhi (Marathi) – Biopic of Hon’ble Sir Dr. M. S. Gosavi Dr. Vijayatai Wad
Dr. Mrs. D. P. Deshpande
2018 Nibodhi (English) – Biopic of Hon’ble Sir Dr. M. S. Gosavi Dr. Mrs. Indrayani Sawkar
Dr. Mrs. D. P. Deshpande
2018 Shantajayee – Souvenior (Centenary) Dr. Mrs. D. P. Deshpande